Red sea Max - E

15 899 SEK


Toppmodernt komplett ramlöst revakvarium med den senaste tekniken. Utrustat med WiFi styrd LED-belysning Hydra 26 HD, REEF-SPEC filtrering och cirkulation, modulärt sumpsystem och kontrollpanel.

MAX E-serien innehåller den helt nya Hydra 26 HD LED-belysningen, som har den senaste LED-tekniken för att ge utmärkt prestanda och ett anmärkningsvärt användarvänligt gränssnitt. Hydra 26 HD-enheten erbjuder en full spektrum, 7-färgs LED-konfiguration vilket ger bra färgåtergivning och en mängd olika alternativ.

Det revolutionerande styrsystemet i hydra anpassar dynamiskt den kraft som är tillgänglig för varje färg genom att använda ström som inte används av andra färger, vilket gör det möjligt att "öka" de utvalda kanalerna till över 100%. Belysningen är helt kontrollerbar via en inbyggd WiFi som är kompatibel med iOS- och Android-enheter och med alla WiFi-kompatibla Mac eller PC. MAX E-170 Reef Aquarium-systemet använder en enda 90W 26HD LED-enhet medan MAX E-260 rev akvarium systemet har 2 enheter som är sömlöst sammankopplade av Wi-Fi-styrenheten.

MAX E-serien akvarier är uppdelade i 2 delar - Akvarium och bakluckan som diskret rymmer alla filtrerings- och cirkulationssystem. MAX E-serien innehåller flera stegsfiltrering bestående av REEF-SPEC-proteinskimmer, aktivt kol och mekaniska filtermaterial. Sumpen har dedikerat utrymme tillgängligt för ytterligare kemiska filtermedia såväl som tillsats av en kylare. Red seas unika ytavrinningssystem, med sitt helt reglerade avrinningsrör (som används i toppkvalitets S-serien), ansluts enkelt till det integrerade multiport skottet utan att det behövs någon skärning, limning eller tömning av hela akvariet. Den frivilliga sump omvandlings paketet innehåller en skräddarsydd glaspump med en dedikerad konstant höjd skummar kammare, ett flödesreglerat överfyllningssystem och en integrerad automatisk top off.

Fronten och två sidopaneler i Max® E-serien är konstruerade av Ultra Clear-glas för den ultimata visningsupplevelsen. 12 mm tjocklek på frontpanelen gör så att stag ej behövs, vilket gör akvariet rimless.
Max-E Protein Skimmer.

 Filtreringssystemets hjärta är protein skummaren. MSK 900-skummaren implementerar red seas REEF-SPEC-kriterier för SPS-koraller, som överför hela volymen av akvarievatten genom skummaren minst 3 gånger per timme och med ett förhållande mellan 3 och 1 vatten till luft. Utformningen av MAX E-skummare påverkas inte av den regelbundna svängningen i bakre sumpens vattennivå på grund av avdunstning och har en justerbar utloppsport för att upprätthålla den optimala skumm konsistensen som annars varierar vid olika vattennivåer. Den nya skummar pumpen och pumphjulet kör svalare och tystare än tidigare och den inbyggda ljuddämparen på luftintaget gör ett bra jobb att eliminera ljud.
MAX E-serien innehåller ett-plugg MAX-konceptet och har ett kraftcenter med enkel åtkomst till 7 enskilda strömuttag för alla elektriska systemkomponenter. Effektcentret är bekvämt beläget i skåpet och möjliggör säker och enkel kontroll av alla MAX-delsystem

Max - E 170 svart och vitt

Mått: 60x57,5x142cm, 170/140l, 1x90W Hydra HD

Max - E 260 svart och vitt

Mått: 90x57,5x142cm, 260/213l, 2x90W Hydra HD

Obs. Det här är en beställningsvara. Leverans 3-5 arbetsdagar direkt levererat till dörren

För mer information om den här produkten besök:https://www.redseafish.com/aquarium-systems/max-aquarium-systems/max-e-series/

---

Product Information

The MAX E - Series incorporate the all-new Hydra 26™ HD LED lighting, providing the most up to date LED technology to give superb performance and a remarkably user-friendly interface.The Hydra 26™ HD unit offers a full spectrum, 7 colour LED configuration giving great colour rendition and a multitude of lighting effects.

The revolutionary control system dynamically adjusts the power available to each colour by utilising power not being used by other colours, effectively enabling selected channels to be 'boosted' to above 100% output. The lighting is fully controllable via a built-in WiFi which is compatible with iOS and Android devices and with any WiFi-enabled Mac or PC.The MAX E-170 reef aquarium system uses a single 90W 26HD LED unit while the MAX E-260 reef aquarium system has 2 units that are seamlessly paired together by the Wi-Fi controller.

MAX E-Series Rear Sump

The MAX E-Series aquariums are divided into 2 parts - Aquarium and the Rear Sump that discretely houses all of the filtration and circulation systems. The MAX E-Series sumps contain multistage filtration consisting of a REEF-SPEC® protein skimmer, activated carbon and mechanical filter materials. The sump has dedicated space available for additional chemical filter media as well as the addition of a chiller. Red Sea's unique overflow system, with its fully regulated silent-flow downpipe (as used in the top-of-the-range S-Series), easily connects to the integrated multiport bulkhead without the need for any cutting, gluing or emptying of the entire aquarium.The optional sump conversion kit includes a customised glass sump with a dedicated constant height skimmer chamber, a flow-regulated overflow system and an integrated automatic top up.

The front and two side panels of the Max® E-Series are constructed from Ultra-Clear glass for the ultimate viewing experience. The 12mm thickness of the front panel allows us to avoid using bracing bars, enabling a clean rimless design with smart beveled edges top and bottom.

MAX E-SERIES PROTEIN SKIMMER

The heart of the filtration system is the protein skimmer. The MSK 900 skimmer implements Red Sea's REEF-SPEC criteria for SPS corals, passing the entire volume of the aquarium water through the skimmer at least 3 times per hour and with a 3 to 1 water to air ratio. The design of MAX® E skimmers is not affected by the regular fluctuation in the water level of the rear sump due to evaporation and has an adjustable outlet gate to maintain the optimal skimmate consistency which will vary according to actual water conditions. The new skimmer pump and impeller run cooler and quieter than before and the built in silencer on the air intake does a great job of eliminating skimmer noise.

 

The MAX® E-Series incorporates the one-plug MAX concept and features a power center with easy access to 7 individually switched power sockets for all system electrical sub-components. The power centre is conveniently located in the cabinet and enables safe and easy control of all of the MAX sub-systems.

Specification:

System Water Volume combined Aquarium and Sump - 170L
 Aquarium Volume - 140L
Rear Sump Volume - 30L

 Glass Thickness - 12mm
 Built in surface skimmer on full width of aquarium
 Lighting System - 1 x Hydra 26 HD Unit (90w)
 Lighting control - WiFi based system compatible with all iOS, Android, and WiFi enabled Mac or PC.
 Total circulation lph (gph) - 1 x 2150
Protein skimmer - MSK 900: 900 lph (240 gph) water flow - 250 lph (66 gph) air flow
Chiller installation kit - Fittings for easy chiller installation
 Integrated power center - 7 outlets
 Mechanical filtration - Low density sponge filter media
 Media Rack
 Chemical filtration - High grade phosphate-free activated carbon (200g)
 Dedicated chiller compartment (not in E-170 if optional in-cabinet sump installed)
 External Length - 60cm
 External Width - 57.5cm

 External Height (Excluding LED) - 142cm

 System Water Volume combined Aquarium and Sump - 260L
 Aquarium Volume - 213L
 Rear Sump Volume - 47L
 Glass Thickness - 12mm
 Built in surface skimmer on full width of aquarium
 Lighting System - 2 x Hydra 26 HD Unit (90w)
 Lighting control - WiFi based system compatible with all iOS, Android, and WiFi enabled Mac or PC.
 Total circulation lph (gph) - 2 x 2150
 Protein skimmer - MSK 900: 900 lph (240 gph) water flow - 250 lph (66 gph) air flow
 Chiller installation kit - Fittings for easy chiller installation
 Integrated power center - 7 outlets
 Mechanical filtration - Low density sponge filter media
Media Rack
Chemical filtration - High grade phosphate-free activated carbon (400g) 

Dedicated chiller compartment 
External Length - 90cm
External Width - 57.5cm
External Height (Excluding LED) - 142cm


Note. This is an order item. Delivery 3-5 business days delivered directly to your home.
For more information about this product please visit:https://www.redseafish.com/aquarium-systems/max-aquarium-systems/max-e-series/