Aquaforest reef salt 22 KG

599 SEK

Designad för akvarier med mer krävande SPS och LPS koraller. Den innehåller inte bromider och kan användas ihop med ozonfiltrering. Den innehåller inte några probiotiska bakterier eller tillväxtmedier. Helt fri från Fosfat och nitrat. Vid uppstart av nya saltvattensakvarium är det rekommenderat att börja med några få tåliga djur tidigast efter 10-14 dagar.

 Instruktioner för användning: Lös upp saltet i osmosvatten. Saltet innehåller Karbonater osv vilket ditt kranvatten också gör så användning av osmos är viktigt för att få rätt parametrar. Vattentemperaturen bör vara ca 24`C . För salthalt 33 ppt använd ca  3.80kg  salt till 100 liter Osmosvatten. Rör om lösningen kraftigt i ca 15 minuter. När saltet är helt upplöst och lösningen klar, är vattnet klart att använda.
 Aquaforest rekommenderar att hålla salthalten mellan 33-35 ppt.

Parametrar för saltet presenteras nedan:

Cl - 19.000-19.500 mg / l
 Na - 10500-10600 mg / l
 Mg - 1300-1380 mg / l
 S - 840-890 mg / l
 Ca - 410-440 mg / l
 K - 380-400 mg / l
 F - 1,2-1,3 mg / l
 Fe - 0,08-0,09 mg / l
 Sr - 7-9 mg / l
 dKH - 7,4-8,2
 pH - 7,8-8,2

---

Designed for aquariums with more demanding SPS and LPS corals. It does not contain bromides and can be used together with ozone filtration. It does not contain any probiotic bacteria or growth media. Completely free from phosphate and nitrate. When starting a new saltwater aquarium, it is recommended to start with a few durable animals at the earliest after 10-14 days.

 Instructions for use: Dissolve the salt in osmosis water. The salt contains carbonates etc. which your tap water also makes so the use of osmosis is important to get the right parameters. The water temperature should be about 24 ° C. For salt content 33 ppt use about 3.80kg salt to 100 liters of osmosis water. Stir the solution vigorously for about 15 minutes. When the salt is completely dissolved and the solution clear, the water is ready to use.
 Aquaforest recommends keeping the salt content between 33-35 dpi.

Parameters for the salt are presented below:

Cl - 19,000-19,500 mg / l
 Na - 10500-10600 mg / l
 Mg - 1300-1380 mg / l
 S - 840-890 mg / l
 About 410-440 mg / l
 K - 380-400 mg / l
 F - 1.2-1.3 mg / l
 Fe - 0.08-0.09 mg / l
 Sr - 7-9 mg / l
 dHH - 7.4-8.2
 pH - 7.8-8.2