Apex ATK Automatic Top Off Kit v2

2 599 SEK

ATK-Automatisk Top-Off Kit

Automatisk vatten påfyllning

Ingen mer manuell tillsättning utav vatten
Lämna ditt hem i flera dagar utan oroa dig
Slipp bära tunga/otympliga hinkar och slangar
Behåll en stabil salthalls nivå
3 Lag av katastrofprevention
Installerad på mindre än 5 minuter!
Fristående eller Apex-ansluten
 
SÄKERHET GJORD ENKEL!
ATK (Automatic Top-off Kit) är en enkel, fristående och komplett lösning för att ersätta vatten som förloras för avdunstning.

Den nya akvariehobbyisten har många utmaningar, men ingen är mer irriterande än syftet med att lägga till vatten varje dag för att kompensera för det som försvinner för avdunstning. Detta gör vanligtvis den automatiska top-off-enheten (ATO) den första delen av automatiseringsutrustning som brukar inhandlas.
Den ironiska baksidan av detta beslut är att en felaktig ATO-enhet är en av de främsta orsakerna till katastrofala akvariefel eller ännu värre översvämning av huset eller verksamheten.
Alla ATO-enheter skapas lika. Tyvärr är många ATO på marknaden gjorda med billiga komponenter, har väldigt lite skydd mot dessa katastrofer, och är bara en mardröm att montera och installera korrekt.

En ATO behöver inte vara både en välsignelse och en förbannelse!
Neptune konstruerade ATK - Automatic Top-Off Kit för att inte bara vara superenkel att installera och använda, men det är unikt på marknaden som en ATO-enhet med tre lager av överflödig övervakning och vattenstyrning. ATK fungerar för dig samtidigt som du skyddar din tank och ditt hem.

VIKTIGA FÖRDELAR AV ATK

Plug and play redo. Inga fästen att montera. Inte en massa kablar att dra.
3 nivåer av säkerhetsskydd!
Två optiska vattensensorer (en för vattennivå och en för nödsäkerhetsstopp)
IQ-Fyll vattentid-intelligens - lär dig hur mycket vatten du använder vid varje top-off
Mekanisk flottörventil förhindrar att vatten överskrids om elektroniken någonsin skulle misslyckas
Fungerar fristående (INGEN APEX NÖDVÄNDIG!)
Avancerade funktioner låses upp när de är anslutna till en Apex (dvs fjärrfelmeddelande via text, e-post eller iOS-varning)
Inkluderar PMUP, en kraftfull 24VDC pump som kan trycka vatten vertikalt
Larm med fellarm
Ytterligare funktioner med tillbehör
 
TRE NIVÅER AV SÄKERHET

1. Backup optisk sensor
Om vattnet fortsätter förbi den primära sensorn, och sedan täcker backup sensorn, stängs pumpen av och ett larm hörs.

2. IQ-Fill - Få reda på hur mycket vatten som doseras vid varje tillfälle

Om både den primära vattensensorn OCH den optiska sensorns backup misslyckas, kommer den algoritm som används i ATK inte att lägga till mer än dubbelt så mycket som det lärda vattnet. Den stänger av sig och ljuder ett larm.

3. Fysisk flottörventil - sista back stopp

Om alla elektroniska failsafes av någon anledning inte fungerar och vatten fortsätter att skickas till akvariet, är den mekaniska flottörsventilen den säkerhetsanordning som stoppar vattnet och förhindrar flertalet dödsfall i ditt akvarium och vatten på ditt golv.

UNIKA FUNKTIONER
Apex-ägarna får ännu mer värde
Om du redan har en Apex av något slag, är inställningen av ATK fortfarande super enkel. Anslut bara alla komponenter, fäst den på din Apex via AquaBus-kabeln och kör sedan upp installationsuppgiften inuti Apex Fusion. Med ATK kopplad till en Apex får du den extra fördelen att du har e-post / text / iOS-varningar om det finns en nödsituation och du kan integrera sin verksamhet i andra funktioner.

IQ-Fill (endast fristående läge)

IQ-Fill är en intelligent och inlärningsalgoritm som kontinuerligt övervakar och registrerar hur mycket vatten ditt akvarium behöver för varje fyllning och beräknar sedan en maximal tid pumpen ska köras. Genom att göra detta minskar risken dramatiskt att din pump fortsätter att lägga till stora volymer vatten till tanken innan du kan inse det och fixa situationen

Back-up mekanisk flottörventil

Medan en flyt ventilmekanism i sig inte är någon högteknologisk lösning, är det precis vad du vill ha på plats om allt detta högteknologiska redskap beslutar att misslyckas. Flytventilen på ATK kommer aldrig att se några åtgärder om inte elektroniken fortsatte att lägga till vatten till tanken, trots att de optiska sensorerna är nedsänkt och IQ-Fill-algoritmen begränsar körtiderna. För de små systemen (vanligtvis små allt-i-ett-akvarier) där flottörventilen inte passar, kan du ta bort flottörventilen från konsolen och du har fortfarande två nivåer av säkerhetskopiering.

PMUP - den mest kraftfulla pumpen!

PMUP är en 24V-verktygspump som är perfekt för att flytta vatten från din RODI-reservoar till akvariet. Denna pump har en vertikal design som lätt släpper in i de flesta vattenkärl eller ATO-behållare. Den bästa delen om PMUP är att den har kraften att leverera vatten till din tank även från avlägset belägna vattenreservoarer. De flesta andra pumpar som kommer med en ATO kommer knappt att pumpa sex meter, men PMUP har dock möjlighet att pumpa över 14 inches vertikalt så att den även kan pumpa vatten upp från en lagringsplats på nedre våningen eller källaren!

WO ACCESSORY PORT - Lägg till alternativa funktioner!

FMM-modulen som ingår i ATK har fyra portar för sensorer och sonder. De två installerade optiska sensorerna för ATK använder endast port-1 och port-2. Det betyder att det finns två fria portar som kan användas för dessa valfria ändamål:

Optiska sensorer med magnetiska fästen

Oavsett om din ATO-reservoar ska användas som en sump-hög varning eller för ditt långsiktiga vattenlagringsutrymme som en bruten behållare, sätter dessa optiska sensorer i FMM. Vid fristående användning när den används i din ATO-reservoar (ansluten till port-4), stoppar FMM din PMUP och ljuder ett larm när sensorn ligger över vattennivån. Om du ansluter den till port-3 och monterar den högt i din sump, om din vattennivå någonsin går så hög, ljuder ett larm och din PMUP slutar fungera.

Läckdetektering med valfria läcksökningsprober.

Sätt i en av våra läcksökningsprober i port-3 på FMM och placera den i närheten av din sump. Om, om någon anledning, din sump någonsin skulle sluta, kommer din ATK att sluta fungera och ett larm kommer att låta.

Flödesgivare i storlekar från 1/4 "till 2" (endast Apex-anslutningsläge)

Valfria sensorer finns tillgängliga som övervakar flödet genom VVS på ditt akvarium. Detta är perfekt för att övervaka hälsan på din returpump, hålla ett öga på din nöd retur, ställa in nivåerna på dina olika reaktorer och filter eller titta på flödet till din RODI.

ATK INKLUDERAR:

FMM - Fluid Monitoring Module (körs fristående)
Förmonterad vattennivåmekanism med:
Magnetisk akrylfäste (fungerar upp till 1/4 "glas / akryl)
Två (2) optiska vattennivåsensorer
Flottörventil
90 graders rörmontering
PMUP ATO Pump
24V 36W nätaggregat
4m orange RO-rör
3/8 "-> 1/4" passformad adapterpassning
1/4 "-> 1/4" push-fit siphon break
Set-skruv för icke-flytande ventil applikationer

---

ATK- Automatic Top-Off Kit

 • No More Manual Topping Off
 • Leave Home for Days without Worry
 • Stop Lugging Buckets and Jugs
 • Maintain Consistent Salinity Levels
 • 3 Layers of Disaster Prevention
 • Installs in less than 5 minutes!
 • Standalone or Apex-connected

  

SAFETY MADE SIMPLE

The ATK (Automatic Top-off Kit) is a simple, standalone, and complete solution for replacing water lost to evaporation.

The new aquarium hobbyist has many challenges, but none is more annoying than the chore of adding water, every day, to make up for that lost to evaporation (a.k.a. topping off/up).  This alone usually makes the automatic top-off (ATO) device the first piece of automation equipment purchased.

The ironic flip side of this decision is that a faulty ATO device is one of the leading reasons for catastrophic aquarium failure, or even worse, flooding of the house or business.

Not all ATO devices are created equal. Sadly, many ATO on the market are made with cheap components, have very little protection against these catastrophes, and are just a nightmare to assemble and install correctly.

An ATO does not have to be both a blessing and a curse!

We designed our ATK – Automatic Top-Off Kit to not only be super-simple to install and use, but it is unique in the market as an ATO device with three layers of redundant monitoring and water-level control. The ATK does the work for you, while at the same time protecting your tank and your home.


KEY BENEFITS OF THE ATK

 

 • Plug and play ready. No mounts to assemble. No bare wires to attach.
 • 3 Levels of Safety Protection!
 • Two optical water-level sensors (one for water level and one for emergency back up)
 • IQ-Fill water run-time intelligence – learns how much water you use at each top-off
 • Mechanical float valve prevents water overrun if electronics should ever fail
 • Does NOT rely on ANY fault-prone mechanical float switches, temperature sensors, or capacitive sensors!
 • Works Standalone (NO APEX NECESSARY!)
 • Advanced features are unlocked when connected to an Apex (i.e. remote failure notification via text, email, or iOS alert)
 • Includes PMUP, a powerful 24VDC pump that can push water vertically up to 14’
 • Audible failure alarm
 • Additional features with optional accessories

 

THREE LEVELS OF SAFETY PREVENT OVER-RUNS

1. Backup Optical Sensor

Should the main water level sensor fail, this second optical sensor is the backup. If water continues past the primary sensor, and then covers this one, the pump will be shut off and an alarm will sound.

2. IQ-Fill – Water run-time intelligence

If both the primary water sensor AND the backup optical sensor fail, the algorithm used in the ATK will not add more than double the learned water amount. It will shut itself off and sound an alarm.

3. Physical float valve – the final backstop

If for some reason all the electronic failsafes do not work, and water is continuing to be sent to the aquarium, the mechanical float valve is the safety device that will stop the water and prevent death to your aquarium and water on your floor.

 

FEATURES UNIQUE TO THE ATK

Apex owners get even more value

If you already have an Apex of ANY kind, setting up the ATK is still super-simple. Just plug in all the components, attach it to your Apex via the AquaBus cable, and then run the set up task inside Apex Fusion. With the ATK connected to an Apex, you get the added benefit of having email/text/iOS alerts if there is an emergency and you can integrate its operation into other functions.


 

IQ-Fill (standalone mode only)

IQ-Fill is an intelligent and learning algorithm that, ongoing, monitors and records how much water your aquarium needs for each fill, and then calculates a maximum time your pump should run. By doing this, it dramatically reduces the chance that your pump would continue to add large volumes of water to the tank before you could realize it and fix the situation


Back-up mechanical float valve

While a float valve mechanism itself is certainly no high-tech solution, it is exactly what you want to have in place should all this high-tech gear decide to fail. The float valve on the ATK will never see any action unless for some reason the electronics continued to add water to the tank despite the optical sensors being submerged and the IQ-Fill algorithm limiting run times. For those small systems (usually small all-in-one aquariums) where the float valve will not fit, you can remove the float valve from the bracket and you still will have two levels of safety backup.


 

PMUP – the most powerful pumpprovided with any ATO!

The PMUP is a 24V utility pump that is perfect for moving water from your RODI reservoir to the aquarium. This pump has a vertical design that easily drops into most water jugs or ATO reservoirs. The best part about the PMUP is that it has the the power to deliver water to your tank even from remotely located water reservoirs. Most other pumps that come with an ATO will barely pump six feet, the PMUP though has the ability to pump over 14’ vertically so it can even pump water up from a lower-floor or basement water storage location!

WO ACCESSORY PORTS – ADD OPTIONAL FEATURES!

The FMM module included with the ATK has four ports for sensors and probes. The two installed optical sensors for the ATK only use port-1 and port-2. This means there are two free ports that can be used for these optional purposes:

Optical Sensors with Magnetic Mounts

Whether for your ATO reservoir, to use as a sump-high alert, or for your long term water storage such as a brute container, these optical sensors plugin into the FMM.  In standalone use when used in your ATO reservoir (plugged into port-4), the FMM will stop your PMUP and sound an alarm when the sensor is above the water level. If you plug it into port-3, and mount it high in your sump, if your water level ever goes that high, an alarm will sound and your PMUP will stop operating.

Leak detection with optional leak detection probes. 

Insert one of our leak detection probes into port-3 on the FMM and then place it near your sump. Now, if for some reason your sump should ever overflow, your ATK will stop operating and an alarm will sound.

Flow sensors in sizes from 1/4″ to 2″ (Apex-connected mode only)

Optional sensors are available that will monitor the flow through plumbing on your aquarium. This is perfect for monitoring the health of your return pump, keeping an eye on your emergency drain, setting the levels on your various reactors and filters, or watching the flow to your RODI.

THE ATK INCLUDES:

 • FMM – Fluid Monitoring Module (runs standalone)
 • Pre-assembled water level mechanism with:
 • Magnetic acrylic mount (works up to 1/4″ glass/acrylic)
 • Two (2) optical water level sensors
 • Float valve
 • 90 degree tubing fitting
 • PMUP ATO Pump
 • 24V 36W power supply
 • 4m of orange RO tubing
 • 3/8″ -> 1/4″ push-fit adapter fitting
 • 1/4″ -> 1/4″ push-fit siphon break
 • Set-screw for non-float-valve applications