Apex Automatic Feeding System

1 175 SEK

AUTOMATIC FEEDING SYSTEM (AFS)

Mata din fisk konsekvent och säkert, hemma eller borta. En viktig del av vården av vattenlevande djur är att ge dem regelbundet med mat, men i mängder som konsumeras omedelbart för att inte förorena akvariet. Utöver det är de flesta arter bäst när de matas hela dagen. Övermatning av akvarier är dock en av de främsta orsakerna till vattenförorening och tank krasher.

Foderautomaten är perfekt för tex pellets!

BUILD COMPLEX FEEDING ROUTINES WITH THE APEX AND THE AFS

Eftersom din AFS är en del av Apex-ekosystemet, kan du bygga automatiserade matningsrutiner som verkligen gör allt arbete för dig. Tänk dig att sparka av en symfoni av operationer på ett schemalagt schema, så här:
Stänga av skummaren
Stäng av returpumpen
Ställ VorTech-pumpar i tidvattenspänning
Dimma LED-lampor till 40%
Vänta 5 minuter
AFS-matningscykel
AFS-matningscykel
Vänta 10 minuter
Slå på returpumpen
Vänta 10 minuter
Slå på skummaren


STAY-DRY SYSTEM PREVENTS CAKING AND CLUMPING

Ett vanligt problem för de flesta akvarieautofeeders är att fukt kommer in i maten, vilket gör det klumpig. AFS har ett motoriserat mat leverans system som automatiskt sträcker sig och går in i huset för varje matning. Och matbehållaren har en inbyggd packning som tätar all fukt när den är inåtvänd. Så med AFS slipper man dom här problemen!

---

AUTOMATIC FEEDING SYSTEM (AFS)

Feed your fish consistently, and safely, while home or away.  A key component of caring for aquatic animals is regularly providing them with food, but in amounts that get consumed immediately so as not to pollute the aquarium. On top of that, most species do best when they are fed all throughout the day.  However, overfeeding of aquariums is one of the top reasons for water pollution and tank failures.

FEED PELLET, FLAKE, OR OUR CROSSOVER DIET

Of course the AFS was designed to feed almost any correctly-sized pellet or flake food. But the ideal food for the AFS is the Crossover Diet pellet food by Neptune Systems.  We’ve worked closely with Reed Mariculture (the manufacturer of Reef Nutrition foods) to come up with exclusive new food based on their TDO Chroma Boost that would dispense in consistent quantities from the AFS and bring out the vibrant colors in your fish.

MORE

BUILD COMPLEX FEEDING ROUTINES WITH THE APEX AND THE AFS

Since your AFS is part of the Apex ecosystem, you can build automated feeding routines that really do all the work for you. Imagine kicking off a symphony of operations on a timed schedule, like this:

 • Turn off skimmer

 • Turn off return pump(s)

 • Set VorTech pumps to Tidal Surge

 • Dim LED lights to 40%

 • Wait 5 minutes

 • AFS feed cycle

 • AFS feed cycle

 • Wait 10 minutes

 • Turn on return pump(s)

 • Wait 10 minutes

 • Turn on skimmer

 • Turn LED lights back to normal

STAY-DRY SYSTEM PREVENTS CAKING AND CLUMPING

A common issue for most aquarium autofeeders is moisture getting into the food, making it clump or cake and clogging up. The AFS has a motorized food delivery system that automatically extends and retracts into the housing for each feeding. And, the food container has a built-in gasket that seals out all moisture once it is retracted. Pretty cool, huh!?