Apex FMK Flow Monitoring Kit

2 399 SEK

FMK - Flödesövervakningssats

Set Inkluderar

FMM - FLUID MONITORING MODULE
1 '' FLOW SENSOR (FS-100)
TWO 1/2 "FLOW SENSORS (FS-50)
ARBETAR MED ALLA APEX-MODELLER!
 PVC anslutningar ingår ej i europa.

FMM (Fluid Monitoring Module) är en mångsidig modul som med hjälp av olika tillbehör gör det möjligt för din Apex att göra följande:

Flödesövervakning
Läckage detektion
Vatten nivådetektion
Power 24VDC tillbehör
Framtida sensorer

FLOW SENSORS
Att mäta flödet i ditt akvariums huvudreturpump är en otroligt användbar information. Den viktigaste fördelen är att få Apex meddela dig omedelbart nät flödet stannar av någon anledning - vanligtvis resultatet av en felaktig pump. Vidare kan en indikation på en minskad flödeshastighet användas för att bestämma att pumpen eller rören är smutsiga eller blir igensatta med alger, skräp, djur eller tillväxten av organismer.

Detta är en mycket praktisk applikation för FMM. Placera en flödessensor på en enhet som en kol / gfo / biopellet reaktor och den tjänar många syften. Först kommer du att veta om din pump inte flödar korrekt eller misslyckats helt och hållet. Därefter kan du enkelt finjustera flödet i reaktorn genom att titta på instrumentbrädans kakel på din Apex. Slutligen kan du veta när reaktorn är igensatt med detritus eller om möjligt har kanalisering skett genom en varning på din Apex eller genom att övervaka din instrumentbräda.

Sätt in en flödessensor inline till din enhet, anslut den till FMM och se exakt flödeshastigheten för vattnet. Flödesavkännare av industriell kvalitet använder antingen en turbin- eller paddhjulsmekanism (beroende på modell) för att mäta flödet.

Det är viktigt att notera att flödeshastigheten som kommer att rapporteras tillbaka till dig från flödessensorerna är sannolikt mycket lägre än vad du förväntar dig eller vad som skrivs ut på pumpens etikett eller dokumentation. Detta beror på tryckpressförlust från fysiska höjd skillnader, långa rör, restriktioner som kulventiler, pvc kryss och reducerande pvc. Som ett exempel kommer en pump som är rated vid 3200 gph sannolikt att visa mindre än hälften av denna mängd i nästan alla applikationer.

Med FMK - Fluid Monitoring Kit får du en 1 "Flow Sensor samt 2 1/2" Flow Sensors.

(1/2 "sensorerna är klassade för flödeshastigheter från 30-250 gph. 1" flödesgivare är klassade för flödeshastigheter från 150-1500 gph.)

 ONE PORT FREE - Lägg till en annan sensor!

FMK levereras med tre flödesgivare men FMM har totalt fyra portar. Det innebär att du har en port fri att använda för ett annat syfte. Köp ytterligare flödesgivare (finns även i storlekarna 2 "och 1/4") eller välj ett av alternativen nedan och lägg till ännu mer funktionalitet!

OPTICAL WATER-LEVEL SENSOR (OPTIONAL)

 Det finns många användbara ändamål för vattennivå sensorer på ett akvarium. De kan hjälpa dig att bygga en auto-top-off, övervaka nivåerna i dina tillskottsbehållare, även hjälpa till att automatisera saltvattenblandningsbehållare. Traditionellt float switchar har varit de vanligaste typerna av dessa enheter. dom optiska sensorerna som ingår i fmk är mer pålitliga!
 Dessa optiska sensorer fungerar genom att använda en LED-emitter och -receptor i ett tydligt hölje så att ljuset böjs när det blir vått och inte längre fullbordar kretsen.

Lätt att använda

Naturligtvis kan du alltid lägga till vattensensorer till din Apex - men det var mer komplicerat än de flesta användare kunde hantera. Nu, med FMM och dessa optiska vattensensorer, kopplar du bara in dem! Ingen trådstrippning, ingen breakout box behövs!

Förutom flödesövervakning och nivådetektering kan FMM användas för läckagedetektering. Anslut bara upp till fyra av våra nya, superkänsliga läcksökningsprober och placera dem där du vill ha det ojämnt skydd för dina golv och ditt äktenskap! Det finns en sensor för soliga ytor och en annan slank version för användning under mattor.


DC24 ACCESSORY PORT BUILT-IN!

FMM har ett annat ess i rockärmen. Förutom de fyra sensorns portar har FMM även en DC24-tillbehörsport och en strömförsörjningsingång. Detta lägger till ett annat kontrollerbart uttag till din Apex-konfiguration. Så, till exempel, om du vill skapa din egen ATO och fästa vår tillgängliga PMUP eller Solenoid Valve, så kan du göra det. Lägg bara till vår 36W 24V DC strömförsörjning (tillgänglig separat).

---

FMK - Flow Monitoring Kit

Set Includes

  • FMM - FLUID MONITORING MODULE
  • 1'' FLOW SENSOR (FS-100)
  • TWO 1/2'' FLOW SENSORS (FS-50)
  • WORKS WITH ALL APEX MODELS!

 PVC anslutningar ingår ej i europa.

FMM – FLUID MONITORING MODULEIT DOES SO MUCH!

The FMM (Fluid Monitoring Module) is a multi-purpose module that, with the help of various accessories, enables your Apex to do:

  • Flow Monitoring
  • Leak Detection
  • Water Level Detection
  • Power 24VDC accessories
  • Future sensors


 

FLOW SENSORS

 

Return pump

Measuring the flow of your aquarium’s main return pump is an incredibly useful piece of information. The key benefit would be to have the Apex notify you the instant the flow stops for any reason — usually the result of a failed or faulty pump. Furthermore, an indication of a reduced flow rate could be used to determine that the pump or the lines are dirty or are becoming clogged with algae, debris, animals, or the growth of organisms inside your plumbing.


Auxiliary pumps on reactors and the like

This is a very handy application for the FMM. Place a flow sensor on a device like a carbon/gfo/biopellet reactor and it serves many purposes. First off, you will know if your pump is not not flowing correctly or failed altogether. Next, you can easily fine-tune the flow into the reactor by watching the dashboard tile on your Apex. Finally, you can know when the reactor is becoming clogged with detritus or possibly channeling has occurred by an alert on your Apex or by monitoring your dashboard.

 

Put a flow sensor inline to your device, plug it in to the FMM, and see exactly the flow rate of the water (any aquarium fluid really) going through that sensor. The industrial-grade flow sensors use either a turbine or paddle-wheel mechanism (depending on the model) to measure the flow.


It is important to note that the flow rate that will be reported back to you from the flow sensors will likely be far lower than you expect or what is printed on the pump label or documentation. This is due to head pressure loss from physical height differences, long runs, restrictions such as ball valves, fittings like elbows, tees, and reducers, and then finally the loc-line many use as the entry point into their tanks. As an example, a pump rated at 3200gph will likely be showing less than half that amount in nearly all applications.


With the FMK – Fluid Monitoring Kit you get one 1″ Flow Sensor as well as two 1/2″ Flow Sensors. For North American customers, adapter fittings are also provided.

 

(The 1/2″ sensors are rated for flow rates from 30-250 gph. The 1″ flow sensors are rated for flow rates from 150-1500 gph.)

 

ONE PORT FREE – ADD ANOTHER SENSOR!

The FMK comes with three flow sensors but the FMM has a total of four ports. This means you have one port free to use for another purpose. Buy additional flow sensors (available also in 2″ and 1/4″ sizes) or choose from one of the options below and add even more functionality!

OPTICAL WATER-LEVEL SENSOR (OPTIONAL)

 

There are many useful purposes for water-level sensors on an aquarium. They can help you build an auto-top-off, monitor the levels in your supplement containers, even help automate saltwater mixing containers. Traditionally float switches have been the most commonly used types of these devices, however they are prone to all kinds of failure. On the other hand, the solid-state, optically-controlled sensors used with the FMM are much more reliable and dependable.

 

These optical sensors work by using an LED emitter and receptor in a clear enclosure such that when it becomes wet, the light bends and no longer completes the circuit.


Easy to use

Of course you could always add water-level sensors to your Apex – but it was more complicated than most users could handle. Now, with the FMM and these optical water-level sensors, you just plug them in! No wire-stripping, no breakout box necessary!

 

LEAK DETECTION (OPTIONAL)

 

In addition to flow monitoring and level-detection, the FMM can be used for leak detection. Simply plug in up to four of our new, super-sensitive leak detection probes and place them where you want that oh-so-important protection for your floors, and your marriage! There is one sensor for solid surfaces and another slimline version for use under carpets.


 

DC24 ACCESSORY PORT BUILT-IN!

 

The FMM has another trick up it’s sleeve. In addition to the four sensor ports, the FMM also has a DC24 accessory port and a power supply input. This adds another controllable outlet to your Apex set up. So, for instance, if you do want to make your own ATO and attach our available PMUP or Solenoid Valve, you can do so. Simply add our 36W 24V DC power supply (available separately).