Apex leak detection kit

1 999 SEK

Akvarium läckor är en av de mest fruktade händelserna för även den mest erfarna akvaristen - och med goda skäl. När det gäller läckor handlar det inte bara om du får en, men när det händer, kommer du att fånga den i tid? Oftast om du tar en läcka i de tidiga stadierna, när det är ett enkelt dropp, förhindrar du hundratals, om inte tusentals kronor i skador.

LDK innehåller allt du behöver för att din Apex ska kunna upptäcka läckor på två platser. Två ytterligare läcksökningsprober kan köpas separat (4 totalt).
När LDK upptäcker en läcka kan din Apex låta ett larm, skicka en varning till din mobilenhet eller vidta andra åtgärder på ditt akvarium. LDK är det ultimata förebyggandet av katastrofer för denna alltför vanliga akvariefråga.
LDK innehåller FMM - Fluid Monitoring Module som är plug-and-play och kommer att fungera med alla Apex. FMM har fyra portar för användning med de två medföljande läckningsdetekteringsproberna. De andra två portarna är sedan tillgängliga för att användas för fler läckagesensorer, flödesgivare eller optiska vattensensorer.
INSTÄLLNINGEN ÄR lika enkel som 1-2-3
1. Anslut FMM-modulen till din Apex
Anslut den medföljande AquaBus-kabeln till FMM och anslut sedan den till en fri AquaBus-port på ditt Apex-system.
2. Anslut läckningsdetekteringsproberna
LDK levereras med två läcksökande probar. Anslut dem enkelt till FMM-modulen och placera dem på platser du troligen kommer att bli våta först när en läcka uppstår.
3. Kör LDK-uppgiften i Apex Fusion
Det finns en specifik uppgift i Apex Fusion som tar dig stegvis genom resten av installationsprocessen. INGEN PROGRAMMERING KRÄVS!
 
Använd uppgiften i Apex Fusion för att ställa in det. 

---

Aquarium leaks are one of the most feared events for even the most experienced aquarist - and for good reason. When it comes to leaks, it's not just about getting one, but when it does, will you catch it in time? Most often, if you take a leak in the early stages, when it is a simple drop, you will prevent hundreds, if not thousands, of damages.

LDK contains everything you need for your Apex to detect leaks in two places. Two additional leak detection probes can be purchased separately (4 total).
When LDK detects a leak, your Apex may allow an alarm, send a warning to your mobile device or take other actions on your aquarium. LDK is the ultimate disaster prevention for this overly common aquarium issue.
LDK contains the FMM - Fluid Monitoring Module which is plug-and-play and will work with all Apex. FMM has four ports for use with the two included leak detection probes. The other two ports are then available to be used for more leakage sensors, flow sensors or optical water sensors.
The SETUP is as simple as 1-2-3
1. Connect the FMM module to your Apex
Connect the supplied AquaBus cable to FMM and then connect it to a free AquaBus port on your Apex system.
2. Connect the leak detection probes
LDK comes with two leak detection probes. Simply connect them to the FMM module and place them in places you will likely get wet only when a leak occurs.
3. Run the LDK task in Apex Fusion
There is a specific task in Apex Fusion that will take you step by step through the rest of the installation process. NO PROGRAMMING REQUIRED!
 Use the task in Apex Fusion to set it up.