Apex PM3 till Dissolved Oxygen Module

1 299 SEK

Neptune Systems PM 3 Upplöst syre, temperatur, I / O-expansion Övervakning i realtid av upplöst olja i många akvarier är ett bra säkerhetsnät Många marina akvarister ger bara syreinnehållet i deras akvarium vatten en övergripande tanke, som inte helt förstår hur nivån av den upplösta syran (DO) i deras tankar kan påverka hela sin tankpopulation. På något eller annat sätt reagerar allt (fisk, ryggradslösa djur, koraller, alger, bakterier) i oceanerna och i marina akvarier med syre. De flesta av världens levande varelser kräver syre för att ta hand om näringsämnen. Fisk, ryggradslösa djur, koraller och bakterier intar O2 och vädrar ut CO2 dag och natt.

---

Neptune Systems PM 3 Dissolved oxygen, temperature, I / O expansion Real-time monitoring of dissolved oil in many aquariums is a good safety net Many marine aquarists only give the oxygen content of their aquarium water an overall idea, which does not fully understand how the level of the dissolved the acid (DO) in their thoughts can affect their entire tank population. In some way or another, everything (fish, invertebrates, corals, algae, bacteria) reacts in the oceans and in marine aquariums with oxygen. Most of the world's living creatures require oxygen to take care of nutrients. Fish, invertebrates, corals and bacteria take O2 and expel CO2 day and night.