Ecotech Radion G4 XR30W

7 789 SEK

Radion XR30w G4 - mer färger, kraft och spridning

Äntligen är nya Radion G4 här! Det finns nu möjlighet att göra förbeställning på denna fantastiska lampa. Leveranstiden är ännu osäker, men leveranser sker i turordning efter när beställningarna läggs så det gäller att vara snabb.

Mer färger

Radion G4 har ett helt nytt LED-kluster. Man har balanserat om de erkänt effektiva dioderna från G3 och lagt till varmvit och violett, för att ta färgåtergivningen på dina koraller till en ny nivå. Med hjälp av de helt nya HEI-linserna blandas färgerna dessutom bättre än någonsin tidigare. f

Mer täckning

HEI-linserna på G4 ger ett större användbart ljusområde. Det är åstadkoms genom att bättre sprida det ljuset som tidigare gett mycket höga PAR-tal direkt under lampan. Det innebär ett större område belyses med optimal intensitet för korallen välmående och tillväxt. Självskuggning minskas också och koraller på alla djup ges bättre förutsättningar att frodas. 

Mer tystgående

EcoTech försöker alltid skapa utrustning som stör så lite som möjligt. Smälter in snarare än sticker ut. G4 har en slank profil och liten storlek och ljudnivån är nu avsevärt reducerad. G4 har en helt ny designad heatsink som möjliggör rätt kylning utan högljudda fläktar.

Mer kontroll

Fler färger innebär fler kanaler. G4'an är precis som de tidigare modellerna helt kompatibel med EcoSmart Live. Den kan läggas till på ett nytt eller ett existerande ESL-konto med hjälp av USB eller ReefLink.

För mer information om den här produkten besök:https://ecotechmarine.com/radion

---
Radio XR30w G4 - more colors, power and spread

Finally, the new Radion G4 is here! It is now possible to pre-order this fantastic lamp. Delivery time is still uncertain, but deliveries take place in turn after when the orders are placed so it is important to be fast.

More colors
The Radion G4 has a brand new LED cluster. You have balanced about the recognized effective diodes from G3 and added warm white and violet, to take the color rendering of your corals to a new level. The brand new HEI lenses also blend the colors better than ever before. f

More coverage
The HEI lenses on the G4 provide a larger usable light range. It is achieved by better spreading the light that has previously given very high PAR numbers directly below the lamp. This means a larger area is illuminated with optimal intensity for the coral well-being and growth. Self-shading is also reduced and corals at all depths are better equipped to thrive.

More quiet
EcoTech always tries to create equipment that disturbs as little as possible. Melt in rather than stick out. The G4 has a slim profile and small size and the sound level is now considerably reduced. The G4 has a brand new designed heatsink that enables the right cooling without loud fans.

More control
More colors mean more channels. The G4 is just like the previous models fully compatible with EcoSmart Live. It can be added to a new or existing ESL account using USB or ReefLink.

For more information about this product please visit:https://ecotechmarine.com/radion