Aquaforest Stone Fix

I lager

149 SEK


Snabbt cementbaserat lim designat för att ansluta stora element av levande eller keramisk sten. Det innehåller inte giftiga föreningar, vilket gör det helt säkert för fisk och ryggradslösa djur. Hur man använder: blanda liten mängd lim med vatten tills konsistensen blir homogen. Börja omedelbart klistra fast elementen. Stone Fix rekommenderas att användas utanför tanken. Vid behov av att använda undervattens ska alla cirkulationspumpar och shuntpumpar stängas av. Efter att ha kopplat enskilda bitar ska du lämna i limning i 15 minuter. Tillfälligt farlighet i vattnet är inte skadligt. På grund av möjlig pH-höjning rekommenderar vi i tankar med boskap att inte limma mer än 2-3 bitar om dagen. Innehåller: Portlandcement. Förvara på en sval, torr plats i originalförpackningen under en period på 12 mc från produktionsdatumet som visas på etiketten.

Innehållet i krom (VI) överstiger inte 2 ppm före utgångsdatumet. FARA! Orsakar hudirritation. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka andningsirritation. Förvara utom räckhåll för barn. Använd skyddshandskar / ögonskydd. Andas inte in damm. OM I ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om de finns och är enkla att göra. Fortsätt skölja. Ring omedelbart ett GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare. Få läkare / råd. OM HUD: Tvätta med mycket vatten.